නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය මම - දුක සහ දුක්ඛ සමුදය

මම - දුක සහ දුක්ඛ සමුදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close