භාවනාවමෛත්‍රී මෛත්‍රී චිත්තයෙන් වාසය කරමි

මෛත්‍රී චිත්තයෙන් වාසය කරමි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close