භාවනාවමෛත්‍රී මෛත්‍රී සහගත කායකර්ම,වචිකර්ම,මනෝ කර්ම

මෛත්‍රී සහගත කායකර්ම,වචිකර්ම,මනෝ කර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close