පටිච්චසමුප්පාදයජාති උපතේ සංතති ජනතා අනිච්ඡති

උපතේ සංතති ජනතා අනිච්ඡති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close