දාන කථාපූජා විශේෂ බුද්ධ පූජාව

විශේෂ බුද්ධ පූජාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා