ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අපද්‍රව්‍යය පිට කරන ක්‍රමය

අපද්‍රව්‍යය පිට කරන ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close