500 ක් අත්බැව් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close