පටිච්චසමුප්පාදය ගසක වැලක පටිච්චසමුප්පාදය

ගසක වැලක පටිච්චසමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා