නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ඇස,ඥානය,ප්‍රඥාව,විද්‍යාව,ආලෝකය,(පහලවුනා)

ඇස,ඥානය,ප්‍රඥාව,විද්‍යාව,ආලෝකය,(පහලවුනා) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close