පටිච්චසමුප්පාදය ලෝකය නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාදය

ලෝකය නිර්මාණය වන පටිච්චසමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා