ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ලෝකය සාරයි කියා ගැනිම

ලෝකය සාරයි කියා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා