භාවනාව උපත, විපරිනාමය, එහි අවසානය

උපත, විපරිනාමය, එහි අවසානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා