නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය වය- දුක්ඛ නිරා්ධය,නිරෝධ මාර්ගය දැකිම

වය- දුක්ඛ නිරා්ධය,නිරෝධ මාර්ගය දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close