නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය උප්පාද- දුක සහ දුක්ඛ සමුයය දැකීම

උප්පාද- දුක සහ දුක්ඛ සමුයය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close