ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය සබ්බේ ධම්මා අනත්තාති

සබ්බේ ධම්මා අනත්තාති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close