ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ධරන ශක්තිය ධර්ම වේ

ධරන ශක්තිය ධර්ම වේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close