පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර සංඛාර අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ත වශයෙන් බැලීම

සංඛාර අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ත වශයෙන් බැලීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close