පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර පුරුෂ සංඛාර

පුරුෂ සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close