නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ජරා මරන අනිච්චයි

ජරා මරන අනිච්චයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close