ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ලෝභයට ලෝභයෙන් බැදීම

ලෝභයට ලෝභයෙන් බැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා