ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් හතර කේන්ද්‍රය පාලුවීම බෞද්ධ ඇසින්

හතර කේන්ද්‍රය පාලුවීම බෞද්ධ ඇසින් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා