ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ගාථා කියා මියගිය දෙමව්පියන්ට වැඳීම

ගාථා කියා මියගිය දෙමව්පියන්ට වැඳීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා