ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් දෙමව්පියන්ට වැඳීම

දෙමව්පියන්ට වැඳීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා