විනය විනය සහ විනය පැනවීමට හේතු

විනය සහ විනය පැනවීමට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා