ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සදහම් අමා සිසිල් ජලාසය

සදහම් අමා සිසිල් ජලාසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා