ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අර්ථ විපරීත කිරිම

අර්ථ විපරීත කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා