පටිච්චසමුප්පාදය අවිද්‍යා, සංඛාර, තන්හා, උපාදාන, භව

අවිද්‍යා, සංඛාර, තන්හා, උපාදාන, භව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා