ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් බහු ස්ත්‍රී බහු පුරුෂ සේවනය

බහු ස්ත්‍රී බහු පුරුෂ සේවනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා