ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් දුෂ්චරිතයන්ගෙන් වෙන්වීම

දුෂ්චරිතයන්ගෙන් වෙන්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා