ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ඒඒ තැනත්තාට කල යුතු උපකාරය

ඒඒ තැනත්තාට කල යුතු උපකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close