ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් භාර්යාවට ආදරය

භාර්යාවට ආදරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා