ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය ලෝක විදූ බුදු ගුණය

ලෝක විදූ බුදු ගුණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා