නිවන් මග නිවන අරමුනු කර

නිවන අරමුනු කර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close