ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අපලය, අපලයට හේතුව, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය

අපලය, අපලයට හේතුව, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා