ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අග්‍ර උත්තමයා

අග්‍ර උත්තමයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා