ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය දඹර ඇගිල්ල සහ මාපට ඇගිල්ල

දඹර ඇගිල්ල සහ මාපට ඇගිල්ල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා