නිවන් මග බූත රූප හතර

බූත රූප හතර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close