ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ආස්වාදයට හිත බැදිම

ආස්වාදයට හිත බැදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා