ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ගති හඬ - ගති ගුණ - ගති රුව

ගති හඬ - ගති ගුණ - ගති රුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා