ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් බුදුරජානන් වහන්සේගේ දේශනා

බුදුරජානන් වහන්සේගේ දේශනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා