ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මුහුදු ජීවීන්ගේ පොසිල

මුහුදු ජීවීන්ගේ පොසිල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා