ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ගල් අගුරු ආකර

ගල් අගුරු ආකර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා