ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් තුනෙන් දෙකක් යට එකක් උඩ

තුනෙන් දෙකක් යට එකක් උඩ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා