ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අවපාතයට රොන් බොඩු තැන්පත්වීම

අවපාතයට රොන් බොඩු තැන්පත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා