ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි ආකාස ආලෝක

ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි ආකාස ආලෝක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close