ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අවිද්‍යාවේ ගති ලක්ෂණ

අවිද්‍යාවේ ගති ලක්ෂණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා