ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ලෝකයේ ආරම්භය

ලෝකයේ ආරම්භය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close