ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අවුරුදු කෝටි 600ක්

අවුරුදු කෝටි 600ක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා