ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක විපාක හමුවේ සිතිය යුතු ආකාරය

විපාක හමුවේ සිතිය යුතු ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා