දාන කථා ආර්ය විනයේ දානය වළඳන ක්‍රමය

ආර්ය විනයේ දානය වළඳන ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා